මගේ ICT පාසල...


මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වානේ මම ලබන අවුරුද්දෙදි O/L කරනවා කියලා. ඉතින් තේරීම් විෂයක් හැටියට මම තෝර ගත්ත ICT විෂයට මම class යන්නේ Orient Academy-Badulla 1 කේ. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ class 1 ක්.ඉන්නේ ළමයි ටික දෙනෙක් නිසා හොඳට ඉගෙනගන්න පුළුවන්.ඇත්තම කියනවා නම් computers ගැන අපි නොදන්න දේවල් ගොඩක් මේ class 1 කේදි ඉගෙන ගන්නවා.
ICT කියන විෂය ගොඩක් වැදගත් subject 1 ක්.මොකද අනාගතය ගොඩනැගෙන්නේ නවීන තාක්ෂණය මතනේ.
ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ICT විෂයට මට "A" pass 1 ක් ලැබෙයි කියලා.
-Kreet-