සිතුවිලි අතර...

නිතර මා හදේ
වැළපෙන සිතුවිලි
කවදා සිතා නිම කරමිද මා
තනිවම වුවත් සිතුවිලි අතරේ
තනිකමක් නැත මා හදවතේ
සිතුවිලිවල නිමාව උදාවන තුරු
මඟ බලා සිටින මම
                        -Kreet-

1 comments:

තක්ෂිල said...

alone love
because i know
lovely.......

Post a Comment