ජීවිතයේ ජය ටැඹ...


දිනෙන් දින ගතවන
සෑම මොහොතක්ම
මා අතින් ගිලිහී යද්දී
ජීවිතයේ ජය ටැඔ වෙත
ළඟා වීම පහසු වේවිද?...
එය කොතරම් දුෂ්කර මුත්
කළ යුතුමය...
ජීවිතයේ ජය ටැඹ වෙත ළඟා විය යුතුමය...


-Kreet-

3 comments:

Dil said...

Do it and try it now you can do it........

තක්ෂිල said...

උත්සහය නම් මාවත
පෙනෙයි නම් හොදටම
කිමැයි කල් යවන්නේ
යන්න පෙරටම දිරියකින් සේ

Kreet said...

@Dil
@තක්ෂිල
දෙන්නටම තෑන්ක් යූ!!!

Post a Comment