අලුත් වැඩක්...

ඉතින් යාළුවනේ කට්ටියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරන්න මේ Kreet ටිකක් බය වුණාට එයාට(ඒ කියන්නේ මට)ටිකක් විතර නිසඳැස් ලියන්න පුළුවන්.පුළුවනුත් නෑ ඉතින්. ඒ වුණාට "Try and try one day you can fly" කියලා කියමනකුත් තියෙන එකේ, මේ....මේ.... මාත් පොඩි try 1 ක් දුන්නා. ඉතින් මගේ හැකියාව බලලා පොඩ්ඩක් මට ගුරුහරුකම් දුන්නොත් ඒක ගොඩාක් වටිනවා.
ඔයාලත් කැමති නම් මගේ හැකියාව බලන්න, "සංකල්පනා" පිටුවට ගොඩ වදින්න...
-Kreet-

0 comments:

Post a Comment