බුදු දහම ගැන දැනගන්න කැමතිද?...

ඇත්තටම බුදු දහම කියන්නේ අපේ ජීවිතයට ගොඩක් දේවල් එකතු කර ගන්න පුළුවන් කියලා මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෙ නෑනේ...ඉතින් මගේ blog 1 කේ "නිසල විල" පිටුවට ‍ඇවිල්ලා ඒ දේවල් ඔයාලගේ ජීවිතයටත් ඇතුළු කරගත්තොත් නේද හොඳ?
-Kreet-

1 comments:

Wickramasinghe said...

http://inetquotations.blogspot.com/

Post a Comment