මව් ගුණ අනන්තයි!..

ජීවිතයේ බාධක සැම

මා හට තරණය කෙරුමට

සැම මොහොකතම මා ළඟ රැ‍ඳෙමින්

මා දිරිමත් කළ ඔබ

ගෙදර බුදුන් වැනිය...

සංසාර ගමනේ

ස්වභාවය මා හට අවබෝධකර දෙමින්

නිවන කරා යන ගමනේ...

ඔබටත් මටත් එය ඉක්මණින්

අවබෝධ වේවා!...

-Kreet-

2 comments:

indi said...

නිවන දකීවා

Kreet said...

@indi
එය එසේම වේවා!

Post a Comment